Brein, leren en ontplooiing

Prof. dr. Jelle Jolles

Het programma Brein, leren en ontplooiing richt zich op de lerende persoon in relatie tot onderwijs, opvoeding en ontplooiing. De medewerkers van de programmagroep werken vanuit een multidisciplinair perspectief. Ze hebben een achtergrond in neuropsychologie, pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde of neurowetenschap.

Onderwerpen waarmee zij zich bezighouden zijn het neurocognitief functioneren alsmede beleving, motivatie en sociaal gedrag in relatie tot schools presteren. Vanuit toegepast en fundamenteel onderzoek wordt samengewerkt met de onderwijspraktijk in basisonderwijs, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs. De programmagroep valt samen met Centrum Brein & Leren en is als programma opgenomen in het onderzoeksinstituut LEARN!.
 
Vier onderzoekslijnen
Er zijn vier onderzoekslijnen

  • Het lerende kind
  • De lerende tiener
  • De lerende student
  • De lerende docent en de lerende ouder

Fundamenteel onderzoek richt zich op de ontwikkeling van executieve functies en vaardigheden in de periode van basisschool, tienertijd en jonge volwassenheid tot en met de middelbare leeftijd. Dergelijke onderzoeksprojecten richten zich ofwel op cognitief neuropsychologisch onderzoek, ofwel op studies met functionele en structurele hersenimaging. Zowel tieners, jong volwassenen als mensen van middelbare leeftijd worden onderzocht, onder anderen met behulp van MRI scanning. Executieve functies en andere neurocognitieve functies worden in relatie gebracht met biopsychologische processen zoals slaap, voeding, beweging of jongens meisjes verschillen. Hersenfuncties en ontwikkelingsfasen worden onderzocht.

Toegepast onderzoek richt zich op wetenschappelijk onderbouwde onderwijs-innovaties en op de ontwikkeling en evaluatie van interventies (leermiddelen en lesmethoden) ter gebruik in onderwijs en opvoeding. Doorlopende leerlijn, schooluitval, excelleren en onderpresteren zijn hierin belangrijke thema’s. Taal, lezen en rekenen maar ook ruimtelijk denken en redeneren en talentontwikkeling staan centraal. De ‘normale schoolse ontwikkeling’ maar ook passend onderwijs, leerproblemen en excellentie zijn onderwerp van studie.

Toegepast onderzoek en de dialoog met de samenleving
De programmagroep beoogt bij te dragen aan innovaties in de praktijk van onderwijs en opvoeding. Daartoe werkt de groep nauw samen met maatschappelijke organisaties zoals basisscholen, scholen voor voortgezet of beroepsonderwijs, hogescholen, uitgeverijen en andere partners. Samen met ons netwerk vertalen we de resultaten uit onderzoek naar de onderwijsinstelling. Dit leidt tot toepassing in de praktijk, waarbij tevens de waarde van nieuwe interventies op wetenschappelijke wijze wordt geëvauleerd. Daarom richt de programmagroep zich niet alleen op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek maar ook op het overdragen van kennis en expertise op gebied van de docent-professionalisering en op de verbetering van opvoedings- en onderwijspraktijk.
 

Publicaties