Studenten met autisme in hun eerste studiejaar scoren even goed als hun medestudenten

Promovendus klinische ontwikkelingspsychologie Theo Bakker deed aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar studenten met autisme in hun eerste studiejaar. Het blijkt dat zij een vrijwel even goede studievoortgang boeken als hun medestudenten na correctie op achtergrondkenmerken.

15-06-2020 | 13:29

Een opmerkelijke uitkomst van dit longitudinale onderzoek onder 96 bachelorstudenten met autisme en 25.001 bachelorstudenten zonder autisme is dat studenten met autisme in hun eerstejaarssucces sterk lijken op hun leeftijdsgenoten na correctie voor achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, hoogste vooropleiding, wiskunde op de middelbare school).

Aandacht voor achtergrondverschillen
Studenten met autisme schrijven zich steeds vaker in aan hogescholen en universiteiten, maar er is weinig inzicht over hun studievoortgang tijdens hun opleiding. Internationale studies laten zien dat veel studenten met autisme hun studie niet afronden. Longitudinale studies over studievoortgang van studenten met autisme in vergelijking met leeftijdsgenoten zijn echter zeldzaam of houden geen rekening met de achtergrondverschillen tussen deze twee groepen. Dit is in het onderzoek van Bakker, Krabbendam, Bhulai en Begeer wel gebeurd.

Bakker bestudeerde de eerstejaarsuitkomsten van bachelorstudenten met en zonder autisme aan de VU. Hij onderzocht de verschillen in studievoortgang en studie-uitval en, als die er waren, probeerde te begrijpen wanneer en waarom ze zich in het eerste jaar voordoen.

Geen verschil in eerste jaar
Over het eerste bachelorjaar is het cijfergemiddelde van studenten met autisme grotendeels vergelijkbaar met studenten zonder functiebeperkingen. Het aantal examenpogingen, niet behaalde examens en no-shows bij tentamens vertoonde geen verschillen. De groei van het aantal studiepunten was over het algemeen vergelijkbaar tijdens het eerste jaar, behalve in periode 3, en er was geen verschil in uitval na het eerste jaar.

Studenten met autisme behalen in hun eerste bachelorjaar een lager aantal studiepunten, maar niet in de mate die Bakker op basis van studies tot nu toe verwachtte. Bovendien laten de gemiddelde cijfers zien dat studenten met autisme geen moeilijkheden ondervinden vanwege het academische opleidingsniveau.

Inzichten gebruiken
Instellingen in het hoger onderwijs kunnen deze inzichten gebruiken om studenten met autisme beter te informeren over studievoortgang en uitval. Bovendien kunnen studentendecanen deze bevindingen gebruiken om studenten met autisme aan te moedigen zo snel mogelijk na hun start bij de universiteit advies in te winnen, idealiter voordat er eventuele problemen in de studie optreden.

Het onderzoek is Open Acces gepubliceerd dankzij een subsidie van de VU en de Nederlandse Vereniging voor Autisme: Bakker, T.C., Krabbendam, L., Bhulai, S., & Begeer, S. (2020). First-Year Progression and Retention of Autistic Students in Higher Education: A Propensity Score-Weighted Population Study,Autism in Adulthood.