Zeven NWO-beurzen voor VU-hoogleraren

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft aan 41 onderzoekers – waarvan zeven van de Vrije Universiteit Amsterdam - maximaal 750.000 euro financiering per project toegekend vanuit de NWO Open Competitie - SGW. Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden.

19-07-2019 | 14:59

Wij zijn trots op de volgende VU-hoogleraren:

Omgaan met droogte. Een milieuhistorische benadering van drinkwatertekort en aanpassing aan klimaatverandering in Nederland, 1550-1850
Hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis Petra van Dam- Coping with drought. An environmental history of drinking water shortages and climate adaptation in the Netherlands, 1550-1850
Wereldwijd dreigen tekorten aan drinkwater te ontstaan als gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Kleinere klimaatveranderingen zorgden eerder ook al voor droge perioden. Het milieuhistorische project van Van Dam onderzoekt hoe mensen zich aanpasten aan schaarste van drinkwater in tijden van droogte in Nederland tussen 1550 en 1850.

Verklaring van regelovertreding in de chemische industrie: een longitudinale benadering
Hoogleraar Criminologie Wim Huisman- Explaining longitudinal patterns of corporate misconduct in major hazard corporations
Regelovertreding door chemische bedrijven kunnen ernstige gevolgen hebben. Inzicht in patronen van regelovertreding en achterliggende oorzaken kunnen handhavende instanties helpen hun schaarse middelen zo goed mogelijk in te zetten. De studie van Huisman zal longitudinale patronen van regelovertreding door chemische bedrijven inzichtelijk maken en verklaringen vinden voor verschillen in die patronen.

Is AI slimmer dan wij? De impact van AI op kennis
Hoogleraar Kennis en Organisatie Marleen Huysman- Knowledge work in the age of AI (AI-KNOW)
Omdat nieuwe generaties AI-technologieën meer autonoom zijn van de kennisdomeinen waarvoor ze zijn ontworpen, bestaat er het risico dat AI-technologieën menselijke expertise ondermijnen. Huysman volgt AI van ontwikkeling in het lab tot gebruik op de werkvloer om te komen tot een samenwerkingsmethode voor het ontwikkelen van AI dat kenniswerk versterkt.

‘Het Delen van Emoties’
Hoogleraar Klinische Psychologie Sander Koole - The Rhythm of Relating: How Emotional Sharing Emerges From Interpersonal Synchrony in Movement, Physiological and Neural Activations
Als mensen over hun gevoelens praten, vertonen ze vaak dezelfde ritmes in hun bewegingen, hartslag en zelfs hersenactiviteit. Koole onderzoekt hoe dergelijke ritmes mensen kunnen helpen om hun emoties beter onder controle te krijgen. De resultaten kunnen bijdragen aan het effectiever maken van psychotherapie en het verbeteren van communicatie.

Koloniale normstelling – Corruptie en verschil in de geschiedenis van koloniale rijken en postkoloniale naties
Hoogleraar Politieke geschiedenis Susan Legêne - Colonial Normativity. Corruption and difference in colonial and postcolonial histories of empire and nations
Hedendaagse corruptie wordt vaak in verband gebracht met de geschiedenis van koloniale staatsvorming, maar hoe ze samenhangen is nooit systematisch onderzocht. Het programma van Legêne vergelijkt de rol van corruptie in de geschiedenis van Nederlandse en Indonesische staatsvorming, gericht op drie momenten, rond 1900, 1945 en 1970, waarop deze geschiedenissen elkaar raken.

Dynamisch clusteren voor identificatie van business modellen en voor financiële stabiliteit
Hoogleraar Economie André Lucas - Dynamic clustering for business model identification and financial stability
Verhoogt de kwetsbaarheid van het financiële systeem door niet‐standaard monetair beleid van centrale banken (lage rentes, opkoopprogramma’s) doordat banken in meer soortgelijke business modellen worden gedwongen? Lucas ontwikkelt nieuwe statistische methoden voor de beantwoording van deze vraag in een continu wijzigende omgeving waarop instellingen kunnen reageren.

Mensenrechten inroepen, mensenrechten maken: de bijdrage van irreguliere migranten aan internationale rechten van de mens
Hoogleraar Migratierecht Thomas Spijkerboer- Claim Making as Rights Making: Irregular Migrants Reshaping International Human Rights Law
Spijkerboer brengt in kaart hoe irreguliere migranten een rol spleen bij de ontwikkeling van internationale mensenrechten door daar formeel en informeel een beroep op te doen. Het onderzoek combineert politieke theorie over het inroepen van mensenrechten en internationale rechten van de mens.

Over NWO Open Competitie – SGW
De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.

Lees meer op de website van NWO