Investeren in studieloopbaanbegeleiding in eerste studiejaar Nederlandse hbo is moeite waard

18-06-2018

13.45

Aula

Vocational career guidance in Dutch higher vocational education

M.L.J. te Wierik

prof.dr. J.J. Beishuizen, copromotor prof.dr. C.P.B.J. van Klaveren

Meer informatie over het proefschrift in DARE

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Eén van de mogelijke manieren waarop hoger onderwijsinstellingen studiesucces kunnen bevorderen is duidelijke richtlijnen geven aan studenten over hoe ze succesvol kunnen studeren. Mede daarom nam een toenemend aantal Nederlandse hogescholen de afgelopen jaren studieloopbaanbegeleiding in het curriculum op als onderdeel van competentiegericht hoger beroepsonderwijs. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Mark te Wierik.

In het hoger onderwijs is studieloopbaanbegeleiding erop gericht om studenten te helpen bij het maken van studie- en beroepskeuzes en bij het vormgeven van hun studieloopbaan. Uit het onderzoek van Te Wierik blijkt ook dat het in 2006 door Christelijke Hogeschool Windesheim ingevoerde systeem van studieloopbaanbegeleiding positieve effecten op eerstejaars studiesucces en op eerstejaars studiemotivatie met zich meebracht. Bovendien concludeert Te Wierik op basis van een kosten-batenanalyse, dat studieloopbaanbegeleiding in geldelijk opzicht de investering van Windesheim waard was.

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek van Te Wierik is, dat eerstejaars voltijdstudenten van Windesheim meer studiepunten behaalden in het competentiegerichte onderwijssysteem waarin ze vanaf 2006 werden begeleid om sturing te geven aan hun eigen loopbaan. Ook bleek studentreflectie een onverwacht grote rol in eerstejaars studieloopbaanbegeleiding te spelen. Tot slot bleken de potentiële baten van studieloopbaanbegeleiding groter dan de kosten van studieloopbaanbegeleiding vanaf een daling van het eerstejaarsuitvalpercentage met afgerond 2,3 procent.