The Good Professional

 

project financed by NWO, programm Ethics, Research and Policy

The Good Professional: on (self)regulation, ideals and professional morality

participants:
prof.dr. Doret de Ruyter (VU)
dr. Jos Kole (VU)
prof.dr. Wibren van der Burg (EUR)
dr. Wouter de Been (VU) (from 1 January 2008 to 1 November 2008) 

start: 1 August 2005
closed: 1 June 2009

News (see tab News):

Activitities in recent past (see tab History): 


Description project

Short on-line description of project in NWO-database
Long description (English) of project in pdf 


Summary project (Dutch)

Tot in de jaren ’80 werden professionals vrijwel volledig vertrouwd en hadden zij een grote mate van professionele discretie en autonomie. Tegenwoordig kijken we er niet meer van op als professionals ter verantwoording worden geroepen of voor de rechter worden gedaagd. Tevens wordt er gepleit voor sterkere externe regulering en controle. Professies reageren hierop door steeds meer regels vast te leggen in beroepscodes, kwaliteitssystemen en beroepsbekwaamheidsregistratie. Deze strategie veronderstelt dat duidelijk is wat een goede professional is en welke wijze van regulering goed functioneren bevordert. Het is echter de vraag of dit het geval is.

Goede professionals worden gekenmerkt door twee clusters van kwaliteiten: zij moeten hun professie kundig kunnen uitvoeren én moreel handelen als professional. De interpretatie van het laatste cluster is echter niet zonder meer duidelijk. Ten eerste lopen opvattingen uiteen over de morele criteria waaraan professionals moeten voldoen. In de literatuur over professionele ethiek en ook in de verschillende beroepscodes vindt men doorgaans een combinatie van drie typen morele criteria - deontologische normen, consequentialistische normen, en professionele deugden en idealen. Alhoewel verondersteld wordt dat elk van de drie typen relevant is, is de optimale onderlinge verhouding nog nauwelijks systematisch doordacht. Ten tweede zijn de morele waarden en idealen waarmee de professional zich in het bijzonder verbonden voelt complex; zij kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd en nagestreefd.
Onderzoek naar de verhouding tussen en verheldering van morele criteria is niet alleen van groot belang voor een beter begrip van de professionele moraal maar ook voor de regulering van professies. In de regulering van professies zal rekening moeten worden gehouden met de verhouding, en mogelijke spanning, tussen de drie typen van morele criteria.

In het project worden drie doelen nagestreefd. Ten eerste beoogt het project een theorie over de morele kenmerken van de goede professional te ontwikkelen, waarin sprake is van een optimale balans tussen de drie typen van morele criteria. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de vraag in hoeverre een professionele ethiek een ideaalgeoriënteerde ethiek moet zijn. Deze algemene theorie vormt de basis voor het tweede doel: inzicht verwerven in de wijze waarop professies adequaat gereguleerd kunnen worden. Hierbij zal specifiek worden nagegaan welke implicaties de gedeeltelijke gerichtheid op idealen heeft voor (zelf) regulering. Met het bereiken van deze doelen beoogt het project goede professionele praktijken te ondersteunen.