History

 

10 oktober 2008
Organisatie Tweede Conferentie The Good Professional:
Code en Karakter. Beroepsethiek van pedagogen en juristen
Voor meer informatie: kijk onder Past Conferences

1 oktober 2008:
Participatie in conferentie Publieke Beroepstrots
Uit de uitnodiging: "De werkconferentie is bedoeld om het werk van professionals zoals leraren, zorgpersoneel en politieagenten in de schijnwerpers te zetten én aandacht te geven aan de problematiek waar professionals in de (semi) publieke sector op dit moment mee te maken hebben. Op deze dag komen professionals, managers, beleidsmakers, belangenvertegenwoordigers en wetenschappers bijeen om in een breed maatschappelijk debat over de kernwaarden van de publieke sector van gedachten te wisselen. Het bespreken hiervan zal een belangrijke basis vormen om tot concrete oplossingen te komen. (...)
De bijeenkomst wordt geopend door staatssecretaris van het Ministerie van BZK, mevrouw Ank Bijleveld- Schouten. Voor het debat wordt een discussiepaper geschreven door Thijs Jansen, oprichter en bestuurslid van de Stichting Beroepseer. De bijeenkomst is onderdeel van de aanloop naar de publicatie ‘beroepstrots’ die Jansen met Gabriël van den Brink (Universiteit van Tilburg)en Jos Kole (Vrije Universiteit) in voorbereiding heeft." 

1 juli 2008
Participatie The Good Professional (Jos Kole en Wouter de Been) in project Beroepstrots (BZK-Beroepseer)
In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken werkt Stichting Beroepseer aan een nieuwe bundel onder de werktitel "Beroepstrots. Samenwerken aan de publieke zaak". Doel van de bundel is na de diagnose in de bundel Beroeps(z)eer, nu concrete voorstellen te verzamelen voor oplossingen ter herstel van beroepseer. Daarbij spelen zelfregulering en een heroriëntatie van professionals op hun eigen beroepsidealen een belangrijke rol. Beide thema's staan centraal in The Good Professional.
De redactie van de bundel is in handen van Thijs Jansen, Gabriel van den Brink en Jos Kole. Jos Kole participeert namens The Good Professional in het project. Wouter de Been zal een bijdrage aan de bundel leveren. 

vanaf juli 2008
Participatie The Good Professional (Jos Kole) in project Actieplan Professionalisering Jeugdzorg, deeltraject: Tuchtrecht en beroepsethiek
Op uitnodiging van het Ministerie van Jeugd & Gezin, hebben bij de Jeugdzorg betrokken beroepsorganisaties een plan opgesteld ter professionalisering van de Jeugdzorg. Eén van de deeltrajecten van dat plan betreft Tuchtrecht en beroepsethiek. Voor dit deeltraject is een Tijdelijke Kwaliteitscommissie in het leven geroepen. Jos Kole is, vanuit The Good Professional, lid van deze commissie.


September 2007
Publicatie van de bundel Werkzame idealen. Ethische reflecties van professionaliteit onder redactie van Jos Kole en Doret de Ruyter

Informatie over het boek bij uitgeverij Van Gorcum

Over de bundel (tekst achterkant):
Professionals zijn van levensbelang voor onze samenleving. Sinds een aantal decennia zijn echter geregeld alarmerende berichten te horen in de media en wetenschappelijke literatuur: Professionaliteit zou in crisis verkeren, onder druk staan van doorgeschoten bureaucratie, marktwerking en professionals zouden meer bezig zijn met hun eigen belang. Managers, mondige burgers en de overheid vragen steeds meer om verantwoording, transparantie en controle. Dat bedreigt de zelfstandigheid van professionals, ondermijnt hun motivatie en knaagt aan de zin en betekenis die ze in hun werk beleven. Burn-out en frustratie liggen op de loer. Hoe worden professionals weer zichzelf of hoe blijven ze het temidden van al die veranderingen?
Eén antwoord zou kunnen zijn dat ze zich (blijven) oriënteren op hun idealen. Aandacht voor de idealen van de eigen beroepsgroep, zou professionalisering een positieve impuls kunnen geven. Maar wat zijn idealen precies en welke zouden professies na moeten streven? Hoe verhouden die idealen zich tot de plichten en gedragsregels in ethische codes die professies en beroeps­organisaties hanteren? Dergelijke vragen staan centraal in deze bundel. Auteurs uit de beroepsethiek en het werkveld portretteren dertien uiteenlopende professionele beroepspraktijken en hun werkzame idealen; van militairen tot dominees, van huisartsen tot atleten.
De uitkomst van de bundel is dat idealen een niet te miskennen inspiratiebron voor professionals kunnen zijn en een essentiële aanwinst voor de professie-ethiek.

Deze bundel is van belang voor professionals die zich willen bezinnen op hun werk, voor studenten in wetenschappelijke- en beroepsopleidingen die ethiekonderwijs volgen, voor beleidsmakers die met professionals werken, voor ethici die zich met professionaliteit bezighouden en voor ieder die professionaliteit in de Nederlandse samenleving een warm hart toedraagt.

Jos Kole en Doret de Ruyter stelden het boek samen en redigeerden het. Ze zijn respectievelijk onderzoeker en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze bundel komt voort uit onderzoek naar professie-ethiek dat zij in het kader van het NWO-onderzoeksprogramma The Good Professional verrichten.

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Koninklijke Van Gorcum

 

Inhoudsopgave 

1.   Professionele idealen vanuit ethisch perspectief: Inleiding.

Jos Kole

2.   De vermeende neutraliteit van techniek: De professionele idealen van ingenieurs.

Ibo van de Poel

3.   Professioneel zorg verlenen: ideaal of deugd?

Over de idealen van verpleegkundigen en verzorgenden.
Carlo Leget
Gert Olthuis

4.   Toch maar liever timmerman? Over de idealen van de (huis)arts.

Jolanda Dwarswaard
Medard Hilhorst
Margo Trappenburg

5.   Een goed gesprek: Idealen in het maatschappelijk werk.

Carol van Nijnatten

6.   I have a dream.... Idealen van predikanten.

Lieke Werkman

7.   Mijn juf is de allerbeste van de hele wereld: Over professionele idealen van leraren.

Doret de Ruyter

8.   Standaardisering en ambtelijke binding:

Lopen de idealen van geestelijk verzorgers gevaar?
Anne Ruth Mackor

9.   Waarheidsvinding als oefening in dienstbaarheid: Idealen in de journalistiek.

Jan Greven

10.  Juridische professies en de instrumentalisering van het recht.

Wibren van der Burg

11.  Morele professionaliteit in de militaire praktijk.

Desiree Verweij

12.  Geroepen om het algemeen belang te dienen: De idealen van ambtenaren.

Edgar Karssing
Ron Niessen

13.  Een droom met een deadline: Professionals en idealen in het bedrijfsleven.

Henk van Luijk

14.  Fortune, fame and fairness: Idealen van professionele sportbeoefenaren.

Jan Vorstenbosch

15.  Werkzaam idealisme voor professionals: Ter afsluiting.

Jos Kole

Personalia

------------------------- 

August 2007
Jos Kole
article "Professionals in crisis en context. Pleidooi voor een brede professionele ethiek" (in Dutch)
accepted for publication in
Filosofie & Praktijk, 2007 

25 August 2007:
Jos Kole
paper "Conversational contextualism. Bridging a gap between philosophy and moral reflection."
2007-Annual Meeting Societas Ethica
22 t/m 26 augustus 2007, Leysin (Zwitserland) 

finished in August 2007:
Jos Kole & Doret de Ruyter:
editing volume Werkzame idealen. Ethische reflecties op professionaliteit
Wibren van der Burg (at Princeton University, USA):
writing of article for volume Werkzame idealen on ideals of legal professionals
Doret de Ruyter:
writing of article for volume Werkzame idealen on ideals of teaching professionals
Jos Kole
writing of introdoctory and concluding article for volume 

from August 2007:
Doret de Ruyter
start of empirical research ideals of professionals in eduction and the legal profession in The Netherlands 

31 March 2007:
Jos Kole & Doret J. de Ruyter
paper Ideals of teachers. A professional morality beyond competences and other external standards
2007 Annual Meeting Philosophy of Educatio Society of Great Britain (PESGB)
30 March to 2 April, Oxford, UK 

24 February 2007:
paper "Ideals in professional practice.
Philosophical explorations into the aspirational dimension of professional morality."
2007 Annual Meeting Association of Professional and Practical Ethics (APPE)
22 to 25 February  2007, Cincinnati (Ohio, USA) 

13 Oktober 2006:
Conference
Ideals of professionals [in Dutch]
Voor meer informatie: kijk onder Past Conferencesempty

empty 

organisation: Doret de Ruyter & Jos Kole
introduction to conference: Jos Kole
paper at conference: Doret de Ruyter
conclusive statement: Jos Kole 

26 August 2006:
Jos Kole
paper "A good professional has ideals.
Philosophical explorations into the aspirational dimension of professional morality."
2006-Annual Meeting Societas Ethica
23 t/m 27 augustus 2006, Oxford 

16 May 2006:
Jos Kole & Doret J. de Ruyter
presentation of work in progress "The Good Professional"
NWO, conference of programm Ethics, Research & Policy16 mei 2006
NWO, Den Haag, The Netherlands

19 november 2005:
Jos Kole
paper "Een goede professional heeft idealen." [Dutch]
27e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag
19 November 2005, Rotterdam
Department of Philosophy
Erasmus University