Academische Werkplaats Kindermishandeling

Huidige stand van zaken MDC-K


In mei 2011, werd het MDC-K tijdens een werkconferentie opgestart. Na een periode waarin de betrokken organisaties en instellingen een gezamenlijke visie en taal ontwikkelden, werd op 28 november 2011 het MDC-K Haarlem officieel geopend.

Sindsdien komen de leden van het MCD-K wekelijks bij elkaar om casussen te bespreken. Kenmerkend voor deze casussen is dat ze ernstige kindermishandeling betreffen en dat er meerdere organisaties bij betrokken zijn.

Iedere besproken casus wordt door het MDC-K gevolgd van begin van de melding tot en met de afsluiting van eventuele behandeling. Alle organisaties en medewerkers investeren de tijd uit eigen middelen. De Gemeenten ondersteunen het MDC-K door een vaste notulist te financieren. Een medewerker van de Vrije Universiteit is regelmatig aanwezig om onderzoek naar het MDC-K te ontwikkelen. Het aantal deelnemende instellingen is nu veel uitgebreider dan in de aanvankelijke opzet. Het Openbaar Ministerie (OM), de Raad voor de Kinderbescherming en de VolwassenGGZ maken inmiddels ook deel uit van het MDC-K. Om de hulpverlening te verbeteren en een gezamenlijke aanpak te waarborgen, wordt informatie gedeeld. Hiervoor is een privacyprotocol ontwikkeld.

Het MDC-K heeft tot nu toe geleid tot een gezamenlijk protocol van rapportage dat ondersteund wordt door alle deelnemende instellingen. De rapportage maakt het voor de betrokken instellingen mogelijk om informatie over casussen uit te wisselen en een gezamenlijk plan van aanpak te ontwikkelen. Deze rapportage kan zorgen voor meer continuïteit en afstemming van de hulpverlening en voor een betere overdracht van informatie tussen de betrokken organisaties.
Verder heeft het MDC-K ertoe geleid dat de leden en daarmee ook de organisaties elkaar, ook buiten het MDC-K, sneller weten te vinden.

Een onderzoek vanuit de Vrije Universiteit brengt de ontwikkelingen van het MDC-K in kaart. Uit het eerste onderzoek, in september 2011, bleek dat leden van het MDC-K zich zeer betrokken voelen bij het MDC-K en veel vertrouwen in elkaar hebben. Een evaluatie in april 2012 onderstreepte de meerwaarde van het MDC-K gezien de effecten van de samenwerking van verschillende instellingen ook los van specifieke casussen duidelijk voelbaar zijn. Een tweede onderzoek is in de zomer van 2012 uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor de evaluatie van het     MDC-K in Oktober 2012.

MDCK_logo