Denkwijze docenten beïnvloedt de hoeveelheid feedback aan studenten

18-05-2018

11.45

Aula

Beliefs Behind Behaviour

E. de Kraker-Pauw

dr. F. van Wesel, dr. N.M. van Atteveldt

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Docenten die een op ontwikkeling gerichte denkwijze hebben, geven niet meer feedback aan studenten dan andere docenten. Opvattingen van docenten met betrekking tot bijvoorbeeld de maakbaarheid van intelligentie (fixed en growth mindset) spelen hierbij een rol. Bij studenten spelen deze opvattingen bijvoorbeeld een rol, wanneer zij bijvoorbeeld een onvoldoende krijgen. Deze variëren van ‘ik doe er niets meer aan, ik kan het toch niet’ (fixed mindset) tot ‘ik zal zorgen dat het de volgende keer een stuk beter is’ (growth mindset). Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Emmy de Kraker-Pauw.

Bewuste en onbewuste opvattingen
De Kraker-Pauw onderzocht de bewuste en onbewuste opvattingen van docenten en studenten m.b.t. carrière, bekwaamheid voor bètavakken en leerstijlen en de mogelijke invloed van die opvattingen op gedrag en leren. Opvattingen en verwachtingen beïnvloeden het gedrag van docenten en studenten, en hebben waarschijnlijk gevolgen voor de uiteindelijke leerresultaten. De feedback die docenten geven aan hun studenten, speelt hierbij wellicht een rol. De Kraker-Pauw: “Het onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over opvattingen van studenten en docenten over leren. Er is inmiddels veel bekend over fixed en growth mindsets in het algemeen, maar over hoe deze principes een rol spelen in het onderwijs, en dan met name bij docenten, is nog weinig bekend.”

Opvattingen over leervaardigheden
In vier studies, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes, onderzocht De Kraker-Pauw hoe de opvattingen van docenten en leerlingen zelf over leervaardigheden van invloed zijn op gedrag in de klas, feedback van de docenten, en waardering van resultaten die leerlingen behalen. In totaal deden 492 studenten van tien scholen voor voortgezet onderwijs en 107 docenten en docenten in opleiding, afkomstig van de tien vo-scholen en drie hbo-opleidingen mee aan het onderzoek. Zij maakten gebruik van een door De Kraker-Pauw zelf ontworpen nieuwe variant van de Implicit Association Test, de IATLearningStyles, video-observaties in 21 lessen bij docenten wiskunde en Nederlands, vragenlijsten, en focusgroepinterviews met studenten.

Meer informatie over het proefschrift in DARE